Toegankelijk online document

Privacy Statement Notarieel Betalen

Notarieel Betalen is een organisatie die oplossingen ontwikkelt op het gebied van betalingen, applicaties voor leveringen, workflows voor automotive, rdw portaaldiensten en overige workflows en/of processen en koppelingen aan andere processen en software van derden en deze ter beschikking stelt aan haar klanten.

Notarieel Betalen is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals klanten, gebruikers en bezoekers van onze producten en website) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’). Bij persoonsgegevens gaat het om alle (herleidbare) informatie over een persoon. In dit privacystatement (hierna: ‘privacystatement’) wordt uitgelegd op welke wijze Notarieel Betalen uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel. Het zijn en blijven úw persoonsgegevens. Uw privacy is zowel voor uzelf als voor Notarieel Betalen van groot belang.

De AVG kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens genoemd) aangemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) dan wel bij een functionaris voor de gegevensbescherming (“fg”), welke is geregistreerd bij het AP.

Het AP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. De fg van Notarieel Betalen is aangemeld in het het register van het AP. U kunt de melding opvragen via de website: Autoriteit Persoonsgegevens.

Notarieel Betalen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van haar bezoekers, klanten en gebruikers.

Als klant, bezoeker, gebruiker of in een andere (persoonlijke) hoedanigheid verstrekt u op wettelijke basis, op grond van een overeenkomst of bijvoorbeeld met uw toestemming persoonsgegevens aan de Notarieel Betalen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Notarieel Betalen, alsook door de medewerkers van Notarieel Betalen en in sommige gevallen door Notarieel Betalen ingehuurde derden.

In sommige gevallen wordt de software van Notarieel Betalen door andere organisaties gebruikt, onze klanten. Maakt u gebruik van onze software die door een klant van ons is aangeschaft of afgenomen wordt dan is onze klant de verantwoordelijke van de door haar verzamelde persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Notarieel Betalen deze persoonsgegevens in opdracht van haar klant als verwerker verwerken. Als verwerker zal Notarieel Betalen naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Notarieel Betalen verwerkt verschillende (soorten en categorieën) persoonsgegevens ter uitvoering van haar wettelijke taken, onder andere op basis van het bij of krachtens de met haar klanten bepaalde, relevante werkzaamheden en activiteiten op grond van contractuele verplichtingen. Dit geldt ook in het geval u zelf (telefonisch) contact opneemt met de Notarieel Betalen of door het invoeren en versturen van uw gegevens via de contactmogelijkheden op de website van de Notarieel Betalen. Notarieel Betalen verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement, tenzij Notarieel Betalen hiervoor van tevoren uw toestemming heeft verkregen.

Welke persoonsgegevens Notarieel Betalen van u verwerkt hangt af van de relatie die u met de Notarieel Betalen heeft. Bij de verwerking van gegevens door Notarieel Betalen kan worden gedacht aan de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens, zowel voor de klanten als voor gebruikers van Notarieel Betalen:

 • basisgegevens, zoals naam-, adres-, woonplaats- of bedrijfsgegevens
 • telefoonnummers;
 • overige contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
 • toegangs- of identificatiegegevens, bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord, klantnummers;
 • financiële gegevens, zoals rekeningnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de website van Notarieel Betalen en het gebruik van de daarop beschikbaar gestelde tools;
 • gegevens ten behoeve van werving- en selectieprocedures;
 • gegevens ten behoeve van de communicatieactiviteiten van Notarieel Betalen, de verzending van berichten en gepersonaliseerde nieuwsberichten;
 • alle overige persoonsgegevens die aan Notarieel Betalen worden verstrekt of die Notarieel Betalen kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacystatement worden vermeld.
 • rijbewijsnummer, naam en geboortedatum in geval dat er een tenaamstelling uitgevoerd moet worden bij de RDW.
 • geregisteerd adres in GBA in geval dat er een tenaamstelling uitgevoerd moet worden bij de RDW.
 • paspoortnummer of nummer identiteitskaart en BSN in geval dat er een tenaamstelling wordt uitgevoerd bij de RDW en deze via een paspoort of identiteitskaart loopt.

Notarieel Betalen is een organisatie die oplossingen ontwikkelt op het gebied van betalingen, applicaties voor leveringen, registraties, workflows en/of processen en koppelingen aan andere processen en software van derdensoftware ontwikkelt en deze ter beschikking stelt aan haar klanten.

De doeleinden waarvoor de Notarieel Betalen uw persoonsgegevens verwerkt, hangen nauw samen met haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. De in dit privacystatement genoemde (soorten en categorieën) persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden door Notarieel Betalen worden gebruikt, te weten:

 • het uitvoeren van haar contractuele verplichtingen met klanten;
 • advisering en verwijzing;
 • het voldoen aan en naleven van juridische en wettelijke verplichtingen;
 • kwaliteitsbevordering;
 • interne en externe communicatieactiviteiten;
 • informatievoorziening;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van haar website of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • het uitvoeren van taken in opdracht van haar klanten.

Notarieel Betalen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen, bedoeld en vastgelegd in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Notarieel Betalen schakelt derden in voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Hierbij valt te denken aan het afnemen van diensten van een IT-leverancier (waaronder, maar niet beperkt tot; ontwikkeling van software, beveiligingstesten en hosting), van een leverancier voor communicatiediensten of partners die diensten van Notarieel Betalen verkopen of ter beschikking stellen. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkers’. In geen geval verkoopt Notarieel Betalen uw persoonsgegevens aan derden.

Indien door Notarieel Betalen ingeschakelde derde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze gegevens namens en in opdracht van de Notarieel Betalen verwerken, wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen Notarieel Betalen en deze derden gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Notarieel Betalen legt de in dit privacystatement genoemde verplichtingen op basis van de AVG dus ook contractueel op aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van haar wettelijke taken, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Op deze manier waarborgt Notarieel Betalen dat ook een derde partij passende maatregelen neemt om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd, verwerking plaatsvindt enkel voor de in dit privacystatement genoemde doelen en uitsluitend op basis van de bijbehorende grondslagen.

Daarnaast kan Notarieel Betalen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Notarieel Betalen kan ten slotte ter uitvoering van haar contractuele verplichtingen ook persoonsgegevens verstrekken aan en delen met derden, bijvoorbeeld de raad voor rechtsbijstand en overige bevoegde instanties of organisaties. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijken’. Zij zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en verwerken uw gegevens voor eigen doeleinden. Notarieel Betalen houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het is raadzaam om het privacybeleid van deze derden door te lezen.

Notarieel Betalen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Notarieel Betalen kan niet genoeg benadrukken dat het hierbij gaat om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens tegen o.a. verlies, vernietiging, ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik. De zorgvuldigheid die Notarieel Betalen betracht bij het omgaan met uw persoonsgegevens brengt met zich mee dat binnen Notarieel Betalen enkel daartoe geautoriseerde personen bevoegd zijn om uw gegevens in te zien en te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel in Nederland verwerkt, en in ieder geval altijd in overeenstemming met Nederlandse en Europese wetgeving. Notarieel Betalen zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd tenzij deze zich houden aan de Europese en Nederlandse privacywetgeving, waaronder de GDPR en AVG.

Notarieel Betalen draagt er zorg voor dat afspraken over afdoende beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst met door haar ingeschakelde derden.

Notarieel Betalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van onze verwerking en met inachtneming van gestelde termijnen in wet- en regelgeving. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen voor Notarieel Betalen verschillende (wettelijke of contractuele) bewaartermijnen gelden.

Met de AVG wordt een uitbreiding gegeven aan bestaande privacyrechten van betrokkenen. Notarieel Betalen gaat veilig en zorgvuldig om met uw gegevens. De persoonsgegevens die Notarieel Betalen gebruikt, zijn en blijven van u. Uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Notarieel Betalen via onderstaande contactgegevens. Notarieel Betalen merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn. Er wordt bij ieder individueel verzoek een afweging gemaakt tussen de contractuele en wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van Notarieel Betalen en uw rechten als betrokkene. Notarieel Betalen hoeft niet aan een verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer haar dit een onevenredige inspanning kost.

Uw verzoeken, zoals hiervoor bedoeld, kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘uitoefenen privacyrechten betrokkenen’ richten aan:

Notarieel Betalen

Horstlaan 12

2252 AL Voorschoten

of

E-mailadres: support@notarieelbetalen.nl

Bepaalde gegevens kunt u als klant of gebruiker via het online portaal van Notarieel Betalen zelf inzien, rectificeren (wijzigen) of verwijderen. Om zeker te zijn dat Notarieel Betalen op basis van uw verzoek de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan het voorkomen dat u ter verificatie wordt gevraagd om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs over te leggen, waarbij uw BSN-nummer en uw pasfoto zijn afgeschermd. Notarieel Betalen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Onze mobiele app verzamelt bepaalde gegevens van gebruikers om de ervaring te verbeteren en te personaliseren. Hier volgt een beschrijving van hoe en welke gegevens we verzamelen:

1. Hoe we gegevens verzamelen Onze app verzamelt gegevens via interacties van gebruikers met de app, zoals het invullen van formulieren en het klikken op bepaalde functies. Daarnaast kan onze app, met uw toestemming, toegang krijgen tot bepaalde apparaatfuncties of -services (zoals locatieservices) om relevante gegevens te verzamelen.

2. Welke gegevens we verzamelen: De precieze gegevens die we verzamelen, worden gedetailleerd beschreven in 4 van onze Privacyverklaring. Dit kan onder andere persoonlijke identificatiegegevens, apparaatgegevens, locatiegegevens en gebruiksgegevens omvatten.

3. Doel van gegevensverzameling: De doelen voor het verzamelen van deze gegevens worden uitgelegd in 5 van onze Privacyverklaring. Over het algemeen verzamelen we gegevens om de gebruikerservaring te verbeteren, personaliseren en beveiligen, problemen te identificeren en op te lossen, en onze services te ontwikkelen en te verbeteren.

Voor meer gedetailleerde informatie raden we u aan om Artikel 4 en 5 in onze Privacyverklaring te lezen. Uw privacy is voor ons van het grootste belang en we zijn toegewijd aan het beschermen van uw gegevens.

Op de website van Notarieel Betalen kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Notarieel Betalen houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen in de techniek of in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zal Notarieel Betalen u daarover informeren via de website. Het meest actuele privacystatement vindt u op de website https://www.notarieelbetalen.nl/privacystatement, waarbij de datum van de laatste wijziging is aangegeven. Het is raadzaam om de website van Notarieel Betalen met enige regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacystatement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Notarieel Betalen met uw persoonsgegevens omgaat, dan komt Notarieel Betalen graag met u via voornoemde gegevens in contact. Notarieel Betalen streeft ernaar om met u in onderling overleg tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, blijft u ontevreden over de wijze waarop Notarieel Betalen omgaat met uw persoonsgegevens of bent u het niet eens met de uitkomst van of reactie op uw verzoek, dan kunt u als vervolgstap contact opnemen met onder andere de AP.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op .

Notarieel Betalen publiceert haar Privacy Statement in een toegankelijk online document.